Wonderwall

0%
Regulamin

REGULAMIN

sklepu internetowego www.wonderwall-studio.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem serwisu internetowego Wonderwall-studio.pl zwanego dalej “Sklepem” jest IDEALAB sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bułgarska 15 LU3, NIP 6772387835, REGON 361183877, wpisana do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552098, zwana dalej “Sprzedawcą”.
 2. “Klientem/Nabywcą” sklepu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które prawidłowo wypełniły formularz zamówienia.
 3. Klient będący osobą fizyczną dokonującą lub zamierzającą dokonać czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową jest „konsumentem” w rozumieniu art. art. 221  Kodeksu cywilnego.
 4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 5. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu, zasady składania i przyjmowania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oferowanych przez Sklep. Każdy Nabywca zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do złożenia zamówienia, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej wonderwall-studio.pl.
 7. Każdy Klient korzystający ze Sklepu ma obowiązek:
 • podania w formularzu zamówienia pełnych i zgodnych z prawdą danych;
 • korzystania ze Sklepu w sposób nie ingerujący w jego funkcjonowanie;
 • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sklepu;
 • korzystania ze treści zamieszczonych w ramach Sklepu w zakresie własnego użytku;
 • niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez Klientów w ramach realizacji zamówień oraz za szkody wynikłe z podania przez Klienta fałszywych danych w formularzu zamówienia. Za wszelkie wynikłe z tego faktu szkody odpowiedzialność ponosi Klient.
 • Prezentowane w Sklepie ogłoszenia, cenniki, reklamy oraz inne informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Są one zaproszeniem do zawarcia umowy przed przedstawieniem oferty kupna. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Składając zamówienie Klient potwierdza, że zapoznał się z jego treścią oraz zaakceptował jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 1. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacja jego warunków i kosztów dostawy. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia złożenie zamówienia.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu zastępują wszelkie ustnie lub pisemnie uprzednio ustalane warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Sprzedawcy, chyba że zawarto z Klientem odmienną umowę, której przedmiotem są usługi oferowane przez Sklep.

§ 2 Składanie i realizacja zamówień

 1. Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony internetowej wonderwall-studio.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Zamówienie uznawane jest za ważne, tylko gdy Klient prawidłowo wypełnił formularz zamówienia.
 3. Za rozpoczęcie realizacji zamówienia przyjmuje się kolejny dzień po złożeniu zamówienia za wyjątkiem dni wolnych od pracy (sobota, niedziela) i świąt.
 4. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 5. Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta po przystąpieniu Sprzedawcy do realizacji zamówienia, które następuje po zaksięgowaniu wpłaty pełnej kwoty zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. Potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi informację o wpłynięciu oferty do Sprzedawcy i nie może być uznawane za zawarcie umowy. Klient może kontrolować zmiany statusu zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 7. Klient powinien zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi w Sklepie opcjami dotyczącymi jego zamówienia, z uwzględnieniem ceny końcowej. Sklep przyjmując zamówienie od Klienta uwzględnia tylko i wyłącznie aktualne ceny i warunki. Wystawiając fakturę sklep związany jest ceną zamówienia obowiązującą w chwili jego złożenia.
 8. Wizualizacja wzoru przygotowana przez sprzedawcę jest zapisana w określonym systemie kolorów. Sposób odwzorowania kolorów może różnić się zależnie od urządzenia, na którym będzie oglądana wizualizacja. Z racji tych różnic zastrzegamy sobie prawo do odstępstw w kolorach na poziomie od 5 do 10% pomiędzy tym co widać na wizualizacji, a finalnym produkcie. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Idealab nie bierze odpowiedzialności za jakość sprzętu elektronicznego za pomocą którego klient weryfikuje cechy produktu.
 9. Udostępniane wizualizacje nie odzwierciedlają wszystkich cech produktu, które można dostrzec dopiero na wytworzonym produkcie.
 10. Średni czas realizacji złożonego zamówienia w Sklepie wynosi 13-16 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku niestandardowych zamówień lub z innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy czas ten może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę np. z przyczyn zależnych od technologii produkcji na indywidualne zamówienie, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym Klienta i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

§ 3 Ceny, warunki płatności i dostawy

 1. Wszystkie ceny podawane na stronie Sklepu podawane są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT, koszt obsługi zamówienia oraz wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich wykorzystanych podczas realizacji zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszt wysyłki podawany jest osobno.
 2. Przy realizacji zamówień niestandardowych, koszty wysyłki ustalane są pisemnie przez Sklep z Klientem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub faksem pod numerem podanym na stronie internetowej.
 3. Po wykonaniu każdego zlecenia Sprzedawca wystawia Klientowi fakturę lub paragon fiskalny. Płatności za towary mogą być dokonywane tylko w formie przedpłaty elektronicznej na rachunek bankowy Sprzedawcy: 15 1090 2590 0000 0001 3099 8615 w banku Bank Zachodni WBK lub za pośrednictwem płatności elektronicznych PayU oraz PayPall.
 • Inne, nie wymienione w ust. 3, formy płatności nie są akceptowane, z tym zastrzeżeniem, iż Sprzedający zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.
 • Dostawa zrealizowanego zamówienia odbywa się na adres wskazany w zamówieniu przez Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich. Możliwy jest również odbiór osobisty po wcześniejszym umówieniu się Klienta ze Sprzedawcą. Osobisty odbiór zrealizowanego zamówienia jest możliwy w siedzibie Sprzedawcy 30-409 Kraków, ul. Bułgarska 15 LU3 w dni robocze w godzinach od 10 do 18. Klient ma obowiązek poinformowania Sprzedawcy o planowanym odbiorze osobistym w momencie składania zamówienia. Wybierając opcję odbioru osobistego Klient nie ponosi kosztów przesyłki.
 • Termin realizacji dostawy określany jest indywidualnie dla poszczególnych zamówień. W przypadku złożenia przez tego samego Klienta kilku zamówień, dostawa zostanie zrealizowana w terminie przewidzianym dla zlecenia o najdłuższym terminie realizacji. Na życzenie Klienta poszczególne zamówienia będą doręczane osobno. Dostawa realizowana jest zgodnie z cenami podanymi przy zamówieniu. Powyższe nie dotyczy kosztów dostawy wycenianej indywidualnie. Warunki dostawy zagranicznej Klient ma obowiązek każdorazowo uzgadniać ze Sprzedawcą przed złożeniem zamówienia.

§4 Odstąpienie od umowy

 1. Wonderwall-studio.pl jest serwisem produkcji na zamówienie.
 2. Klient składając zamówienie określa jego parametry – wybiera artykuł, materiał, wymiar wydruku oraz ewentualnie opcje wykończenia, a realizacja każdego zamówienia wykonywana jest w całości według zlecenia Klienta.
 3. Zamówiony przez Klienta produkt jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia, dlatego też zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014

r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Klientowi nie przysługuje.

 • Jeżeli dostarczone zamówienie nie odpowiada ustaleniom zawartej umowy, za co winę ponosi Sprzedawca, Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę oraz wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin nie krótszy niż 14 dni na realizację zamówienia.
 • Sprzedawca pakuje zamówienia w sposób uniemożliwiający zniszczenie znajdujących się wewnątrz rzeczy. Jeżeli dostarczone Klientowi towary posiadają widoczne uszkodzenia lub brakuje oznaczeń firmowych i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zgłosić spedytorowi/przewoźnikowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 • W razie częściowego odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do zapłaty za zrealizowane przez Sklep usługi zgodnie ze stanem faktycznym istniejącym w dniu odstąpienia od umowy. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, które są od niego niezależne i których nie mógł przewidzieć, a także w przypadku gdy Klient naruszył niniejszy Regulamin lub ustalone warunki zamówienia. Odstąpienie Sprzedawcy od umowy wskazane powyżej może nastąpić w każdym terminie i nie nakłada na Sprzedawcę obowiązku wypłaty Klientowi odszkodowania.

§ 5 Proces reklamacyjny

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, plakatów, tapet i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa

wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia.

 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania towaru Klientowi, będącemu konsumentem. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 • Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 • Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431  Kodeksu cywilnego – zostaje całkowicie wyłączona.
 • Klient zobowiązuje się w przeciągu 14 dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie, e-mailem, faksem lub pocztą – listem poleconym reklamację dotyczące błędnych dostaw i widocznych wad towaru. Jeżeli Klient dokonuje zamówienie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest on zobowiązany sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 • W przypadku ujawnienia wad Klient powinien je niezwłocznie wskazać i doręczyć Sprzedawcy w formie pisemnej. Jeżeli Klient nie wskazał widocznych wad, towar uważa się za dostarczony bez wad i zgodnie z zamówieniem, chyba że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, nie później niż w terminie 14 dni od jej wykrycia w przeciwnym razie towar uważany jest za zgodny z zamówieniem i przyjęty bez zastrzeżeń przez Klienta.
 • Zamówiony towar przeznaczony jest do montażu, dlatego przed jego wykonaniem koniecznym jest dokładne sprawdzenie zgodności wszystkich jego parametrów z zamówieniem (wymiary, ilość rolek, dopasowanie rolek, jakość grafiki itp.). Wszelkie niezgodności/wady należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż zostanie rozpoczęty lub wykonany (co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), reklamacja nie przysługuje, chyba że wada mogła zostać wykryta dopiero przy montażu.
 • Klient zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Sprzedawcy wysłać wadliwy towar w terminie 3 dni roboczych od doręczenia mu wezwania, celem przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.
 • Sprzedawca ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni roboczych. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego Sprzedawca ma obowiązek zawiadomić Klienta o jego wynikach.
 • Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie określonym w pkt 10 powyżej, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 • Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Nabywcy w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedającego. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest IDEALAB Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie adres: ul. Bułgarska 15 LU3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552098, NIP 6772387835, REGON: 361183877 (dalej „Administrator”).
 2. Administrator danych osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Klientów związane z jego danymi osobowymi.
 • Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.
 • Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
 • Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:
 1. miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 • adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;
 • e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 • numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy
 • Z Administratorem można kontaktować się:
 1. listownie, na adres: ul. Bułgarska 15 LU3, 30-409 Kraków;
 • mailowo, na adres: [email protected].
 • Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

§ 7 Prawa autorskie

 1. Wszystkie zamówione i sprzedawane w Sklepie towary chronione są prawami autorskimi.
 2. Klient ani żadne osoby trzecie nie są upoważnieni do rozpowszechniania lub powielania towarów, a także do ich reprodukcji, produkcji, czy ich dalszej odsprzedaży.
 3. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedającego, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej – związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.
 4. W przypadku, gdy Nabywca przekazuje do realizacji produktu własne materiały (np. projekty graficzne, zdjęcia itp.) przekazanie tychże materiałów jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż posiada on pełne majątkowe prawa autorskie do przedmiotowego materiału.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania od Nabywcy pisemnego potwierdzenia posiadania majątkowego prawa autorskiego do przekazanych mu materiałów przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. W razie gdy Nabywca odmówi (nie przedstawi) pisemnego potwierdzenia lub Sprzedawca uzna je za niewiarygodne i pozwalające na przypuszczenie, że może dojść do naruszenia autorskich praw majątkowych przy wykonywaniu zamówienia – Sprzedawca ma możliwość odmowy zrealizowania zamówienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Nabywcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 • Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Nabywcy na stronie internetowej sprzedawcy. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Nabywcę obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Nabywca uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 • Kwestie sporne, jeśli Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów zawartych z przedsiębiorcami jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny i inne właściwe.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie naszej stronie internetowej www.wonderwall- studio.pl, przy czym nie naruszają one praw nabytych Klientów na podstawie poprzednio obowiązującego Regulaminu.
 • O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą̨ powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 • W razie pytań dotyczących Regulaminu lub zasad ochrony danych, Klient może skontaktować się z nami, korzystając z formularza kontaktowego na stronie internetowej Sklepu.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.02.2021 r.
x
0%