Wonderwall

0%
Regulamin Wonderwall Ceramic

REGULAMIN

sklepu internetowego www.wonderwall-ceramic.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem serwisu internetowego www.wonderwall-ceramic.pl, zwanego dalej “Sklepem” jest Wonderwall Ceramic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie,
  ul. Józefa Piłsudskiego 17/4, 35-074 Rzeszów, NIP 5170413979, REGON 38824918000000, wpisana do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000885683, adres biura Zarządu Spółki: ul. Bułgarska 15/LU3, 30-409 Kraków, adres e-mail: [email protected] zwana dalej “Sprzedawcą”.
 2. Klientem Sklepu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prawidłowo złożyły zamówienie.
 3. Klient będący osobą fizyczną dokonującą lub zamierzającą dokonać czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową jest „konsumentem” w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.– Kodeks cywilny, zwany dalej: k.c.
 4. Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupów, w celu bezpośrednio związanym z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest traktowany jak konsument
  w rozumieniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
 1. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z przepisem art. 111 k.c. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu, zasady składania i przyjmowania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oferowanych przez Sklep. Każdy Klient zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do złożenia zamówienia, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy Klient korzystający ze Sklepu ma obowiązek:
 4. podania podczas składania zamówienia pełnych i zgodnych z prawdą danych;
 5. korzystania ze Sklepu w sposób nie ingerujący w jego funkcjonowanie;
 6. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sklepu;
 7. korzystania ze treści zamieszczonych w ramach Sklepu w zakresie własnego użytku;
 8. niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
 9. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez Klientów w ramach realizacji zamówień oraz za szkody wynikłe z podania przez Klienta fałszywych danych. Za wszelkie wynikłe z tego faktu szkody odpowiedzialność ponosi Klient.
 2. Prezentowane w Sklepie ogłoszenia, cenniki, reklamy oraz inne informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Są one zaproszeniem do zawarcia umowy przed przedstawieniem oferty sprzedaży. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Składając zamówienie Klient potwierdza, że zapoznał się z jego treścią oraz zaakceptował jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu zastępują wszelkie ustnie lub pisemnie uprzednio ustalane warunki dostaw, płatności i odpowiedzialności Sprzedawcy, chyba że zawarto
  z Klientem odmienną umowę, której przedmiotem są usługi oferowane przez Sklep.


§ 2

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. W ramach działalności Sklepu Klient ma możliwość zakupu płytek wielkoformatowych dekoracyjnych (materiał gres):
 2. z autorskimi grafikami stworzonymi przez IDEALAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-409), ul. Bułgarska 15 LU3, NIP 6772387835, REGON 361183877, wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
  w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552098,
 3. dystrybuowanych przez Sprzedawcę od the LIMITED LIABILITY COMPANY “INTERCERAMA” 2b, Baikalskaya St., Slobozhanske Urban Village, Dnipropetrovsk district, Dnipropetrovsk region, 52005, Ukraine, importowanych na zamówienie Klienta.

§ 3

Specyfika towaru

 1. Sprzedawca oświadcza, że towary oferowane w Sklepie są płytkami w ujęciu normy PN-EN 14411 i są produktem przeznaczonym do fachowej obróbki i montażu. Sprzedawca zastrzega jednocześnie, że osoby dokonujące obróbki i montażu towaru, powinny robić to metodą właściwą dla warunków, w których płytki będą instalowane, zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami Instytutu Techniki Budowlanej z siedzibą w Warszawie i producentów chemii, używanej do montażu oraz obowiązującymi w Polsce normami. Klient zobowiązany jest, przed ułożeniem płytek bezwzględnie sprawdzić towar co do jakości, odcienia, rodzaju i wymiarów rzeczywistych poprzez porównanie płytek ze wszystkich otrzymanych kartonów.
 2. Towar oferowany przez Sprzedawcę może różnić się ze względu na odcień i wymiar, od eksponowanych wzorów, w zakresie dopuszczalnym normą PN-EN 14411.

§ 4

Składanie i realizacja zamówień

 1. W początkowym okresie działalności Sklepu, strona internetowa www.wonderwall-ceramic.pl zawierała będzie przekierowanie na stronę internetową www.wonderwall-studio.pl,  na której będzie znajdowała się podstrona dotycząca gresowych płytek wielkoformatowych,
  o których mowa w §2 powyżej.W przypadku chęci zakupu płytek, konieczne jest złożenie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected].
 2. Zamówienia poprzez wiadomość e-mail można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni
  w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji  tylko wówczas, gdy Klient prawidłowo wysłał wiadomość e-mail na adres wskazany w pkt 1 powyżej.
 4.  Za moment przyjęcia zamówienia do realizacji przyjmuje się kolejny dzień po złożeniu zamówienia za wyjątkiem dni wolnych od pracy (sobota, niedziela) i świąt.
 5. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 6. Po złożeniu zamówienia przez Klienta i przyjęciu go do realizacji, Sprzedawca wystawia fakturę pro formę, zawierającą podsumowanie zamówienia oraz kosztów transakcji. Faktura VAT zostaje wystawiona po zaksięgowaniu wpłaty pełnej kwoty zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 7. Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta po przystąpieniu Sprzedawcy do realizacji zamówienia, które następuje po zaksięgowaniu wpłaty pełnej kwoty zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy i wystawieniu faktury VAT.
 8. Potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi informację o wpłynięciu oferty do Sprzedawcy
  i nie może być uznawane za zawarcie umowy. Klient może kontrolować zmiany statusu zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 9. Klient powinien zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi w Sklepie opcjami dotyczącymi jego zamówienia, z uwzględnieniem ceny końcowej. Sklep przyjmując zamówienie od Klienta uwzględnia tylko i wyłącznie aktualne ceny i warunki. Wystawiając fakturę pro formę,
  a następnie fakturę VAT, Sklep związany jest ceną zamówienia obowiązującą w chwili jego złożenia.
 10. Wizualizacja produktu  przygotowana przez Sprzedawcę jest zapisana w określonym systemie kolorów. Sposób odwzorowania kolorów może różnić się zależnie od urządzenia elektronicznego , na którym będzie oglądana wizualizacja. Z racji tych różnic zastrzegamy sobie prawo do odstępstw w kolorach pomiędzy tym co widać na wizualizacji, a finalnym produkcie. Indywidualne ustawienia monitora komputera czy innego urządzenia elektronicznego za pomocą którego klient ogląda wizualizacje produktu mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za jakość sprzętu elektronicznego, za pomocą którego Klient weryfikuje cechy produktu.
 11. Udostępniane wizualizacje nie odzwierciedlają wszystkich cech produktu, które można dostrzec dopiero na wytworzonym produkcie.
 12. Czas realizacji złożonego zamówienia w Sklepie wynosi:
  1. w przypadku zamówienia, o którym mowa w § 2 pkt. 1 lit. a) powyżej – do 7 dni roboczych,
  1. w przypadku zamówienia, o którym mowa w § 2 pkt. 1 lit. b) powyżej – do 30 dni roboczych,

od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku jakichkolwiek niestandardowych zamówień lub z innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy czas ten może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Przy łączeniu zamówień, o których mowa w § 2 pkt. 1 lit. a) i lit. b) powyżej, dostawa odbędzie się w terminie przewidzianym dla zlecenia o najdłuższym terminie realizacji.
 1. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę z uwagi na brak dostępności zamówionych produktów lub z innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadamia o tym Klienta i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 2. W przypadku, gdy w momencie składania zamówienia przez Klienta zamówiony towar ma termin realizacji dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia umowy, wówczas Sprzedawca o braku możliwości spełnienia świadczenia zawiadamia Klienta i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od wystąpienia przeszkody w spełnieniu świadczenia.

§ 5

Ceny, warunki płatności i dostawy

 1. Wszystkie ceny na stronie Sklepu podawane są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT, koszt obsługi zamówienia oraz wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich wykorzystanych podczas realizacji zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki oraz opakowania towaru (skrzynia transportowa dla płytek wielkoformatowych). Koszt przesyłki i opakowania towaru podawany jest osobno.
 2. Możliwy jest zwrot skrzyni transportowej. Wówczas, podczas opłacania zamówienia konieczne jest uiszczenie przez Klienta kaucji za skrzynię w kwocie 500 zł. Koszt przesyłki zwrotnej skrzyni ponosi Klient. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwrotu skrzyni, Sprzedawca zwraca Klientowi kaucję w takiej samej formie, w jakiej ją uiszczono.
 3. Przy łączeniu zamówień koszty przesyłki i opakowania ustalane są indywidualnie przez Sklep z Klientem za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 4. Płatność za zamówienie może zostać dokonana tylko w formie przedpłaty elektronicznej na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 79 1020 2892 0000 5702 0763 9380 w banku PKO BP Bank Polski. Sprzedawca nie akceptuje płatności „za pobraniem”.
 5. Inne, nie wymienione w ust. 3 powyżej, formy płatności nie są akceptowane, z tym zastrzeżeniem, iż Sprzedawca zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.
 6. Towar dostarczany jest na palecie, a w przypadku płytek wielkoformatowych – w skrzyniach transportowych odpowiednio zabezpieczonych przed uszkodzeniami.
 7. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem: firmy kurierskiej/spedycyjnej (przesyłki gabarytowe – palety). Termin realizacji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej/spedycyjnej wynosi od 1 do 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania towaru przez Sklep.
 8. Możliwy jest również odbiór osobisty po wcześniejszym umówieniu się Klienta ze Sprzedawcą. Osobisty odbiór zrealizowanego zamówienia jest możliwy pod adresem: ul. Koralowa 12, 32-085 Modlniczka  w dni robocze w godzinach 8-16. Klient ma obowiązek poinformowania Sprzedawcy o planowanym odbiorze osobistym w momencie składania zamówienia. Wybierając opcję odbioru osobistego Klient nie ponosi kosztów przesyłki. Podczas odbioru osobistego Klient zobowiązany jest do podania Sprzedawcy danych identyfikujących zamówienie, a w przypadku wydania towaru o dużej wartości Sprzedawca ma prawo zażądać od Klienta okazania dowodu tożsamości lub w przypadku odbioru zamówienia przez osobę trzecią – pisemnego upoważnienia do odbioru zamówienia udzielonego przez Klienta.
 9. Kurierzy mają obowiązek dostarczyć przesyłkę do lokalu odbiorcy wyłącznie gdy jej waga nie przekracza 29 kg. W przypadku cięższych przesyłek np. palet, paczka może zostać dostarczona tylko pod drzwi budynku. Użytkownik może zamówić dodatkową, płatną usługę polegającą na wniesieniu zamówionego towaru do domu lub lokalu. Wycena takiej usługi jest indywidualna. W celu wyceny usługi wniesienia towaru należy po złożeniu zamówienia wysłać e-mailem zapytanie o dostępność i wycenę usługi na adres: [email protected]. Umowa o wykonanie takiej usługi zawierana jest drogą mailową i nie jest regulowana postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 10. Zmiana adresu dostarczenia przesyłki po jej wysłaniu wiąże się z dodatkowymi kosztami. Koszt zmiany adresu dostarczenia według cennika firmy kurierskiej.
 11. Klient zobowiązany jest do odbioru przesyłki. Jeżeli Klient nie odbierze przesyłki zostanie obciążony kosztami bezpośredniego zwrotu przesyłki do Sprzedawcy chyba że wykaże, że nieodebranie przesyłki nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku zgłoszenia żądania ponownego nadania przesyłki, Klient zobowiązany jest pokryć koszty ponownego dostarczenia towaru.
 12. Klient  miejscem wydania rzeczy jest sklep stacjonarny. Klient podczas odbioru zobowiązany jest do podania numeru zamówienia. Sprzedawca, w przypadku wydania towaru o dużej wartości, ma prawo zażądać od Klienta okazania dowodu osobistego podczas odbioru zamówienia.

§ 6

Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych, liczonych od dnia jej zawarcia, bez podania jakiekolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów.
 1. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest złożenie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Bułgarska 15/LU3, 30-409 Kraków. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy aby oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało wysłane na jeden z adresów podanych w pkt 2 powyżej, przed upływem  terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty w pierwotnej transakcji. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy. Zwrot rzeczy do Sprzedawcy zostanie dokonany przy użyciu oryginalnego opakowania.
 4. Jeżeli dostarczone zamówienie nie odpowiada ustaleniom zawartej umowy, za co winę ponosi Sprzedawca, Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę oraz wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin nie krótszy niż 14 dni na realizację zamówienia.
 5. Sprzedawca pakuje zamówienia w sposób uniemożliwiający zniszczenie znajdujących się wewnątrz rzeczy. Jeżeli dostarczone Klientowi towary posiadają widoczne uszkodzenia lub brakuje oznaczeń firmowych i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zgłosić spedytorowi/przewoźnikowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 7

Proces reklamacyjny

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. Odstępstwa kolorów i odcieni w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również nieznaczne odstępstwa w wymiarach produktów (podane w arcie produktu) nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie możliwe do uniknięcia.
 2. Klient zobowiązuje się w przeciągu 14 dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić e-mailem lub pocztą – listem poleconym, reklamację dotyczącą błędów w dostawie i widocznych wad towaru. Jeżeli Klient dokonuje zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest on zobowiązany sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. Jeżeli Klient nie wskazał widocznych wad, towar uważa się za dostarczony bez wad i zgodnie z zamówieniem, chyba że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, nie później niż w terminie 14 dni od jej wykrycia.
 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klientów będących przedsiębiorcami
  w rozumieniu art. 431 k.c. – zostaje całkowicie wyłączona.
 2. Zamówiony towar przeznaczony jest do montażu, dlatego przed jego wykonaniem koniecznym jest dokładne sprawdzenie zgodności wszystkich jego parametrów z zamówieniem (wymiary, jakość, rodzaj grafiki). Wszelkie niezgodności/wady należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż zostanie rozpoczęty lub wykonany (co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), reklamacja nie przysługuje, chyba że wada mogła zostać wykryta dopiero przy montażu.
 3. Klient zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Sprzedawcy wysłać wadliwy towar w terminie 3 dni roboczych od doręczenia mu wezwania, celem przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy – opłatę za zwrot towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej lub spedycyjnej oraz jeżeli to konieczne także opłatę za opakowanie.
 4. Sprzedawca ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni roboczych. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji, Klient zostanie powiadomiony odpowiednio do sposobu jej złożenia – drogą mailową lub pocztą tradycyjną na wskazany przez niego adres.
 5. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Klienta w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedawcy. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową są działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.


§ 8

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Wonderwall Ceramic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Józefa Piłsudskiego 17/4, 35-074 Rzeszów,
  NIP 5170413979, REGON 38824918000000, wpisana do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000885683, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Administrator odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, tj. zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych, a także prawa Klientów związane z ich danymi osobowymi.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedawcy.
 4. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 5. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
 6. Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dotyczące płatności, a także inne dane przekazane Sprzedawcy przez Klienta, przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych oraz w celach statystyczno-analityczno-marketingowych w oparciu
  o prawnie uzasadniony interes Administratora.
 7. Z Administratorem można kontaktować się:

a) listownie, na adres: ul. Bułgarska 15/LU3 31-469 Kraków

b) mailowo, na adres: [email protected]

c) telefonicznie pod numerem: +48 ​533 187 489

 1. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.


§ 9

Prawa autorskie

 1. Wszystkie zamówione i sprzedawane w Sklepie towary chronione są prawami autorskimi.
 2. Klient ani żadne osoby trzecie nie są upoważnieni do rozpowszechniania lub powielania towarów, a także do ich reprodukcji, produkcji, czy ich dalszej odsprzedaży.
 3. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedawcy, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu.
  Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej – związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy
  o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2 listopada 2021 . Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta na stronie internetowej Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny jaką jest w szczególności; konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną, zmiana danych adresowych bądź identyfikacyjnych Sprzedawcy, zmiana warunków technicznych, polepszenie standardu obsługi Klientów.
 5. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 6. W przypadku braku akceptacji zmienionych postanowień Regulaminu, Klient jest obowiązany poinformować o tym fakcie Sprzedawcę przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 7. W razie pytań dotyczących Regulaminu lub zasad ochrony danych, Klient może skontaktować się z nami telefonicznie bądź korzystając z formularza kontaktowego na stronie internetowej Sklepu.
 8. Kwestie sporne, jeśli Klient będący Konsumentem wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedawca deklaruje zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny i inne właściwe.

Załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

………………………………………                                           …………………………………..                                             

………………………………………                                                            Miejscowość, data

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

WONDERWALL CERAMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres siedziby: Al. Józefa Piłsudskiego 17 / 4, 35-074 Rzeszów

Adres biura: ul. Bułgarska 15/LU3, 30-409 Kraków

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….………………………………..…niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ……………………………………………………………………………………………………………

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

Numer zamówienia/faktury………………………………………..…………………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..………………………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić.

x
0%