Wonderwall

0%
Regulamin konkursu Wonderwall Ceramic

REGULAMIN KONKURSU

 “Zaprojektuj z Wonderwall Ceramic”

(„Konkurs”)

§1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest (dalej: „Organizator”) Wonderwall Ceramic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Józefa Piłsudskiego 17/4, 35-074 Rzeszów, NIP 5170413979, REGON 38824918000000, wpisana do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000885683.

2 . Fundatorem(dalej:”Fundator”) nagród w konkursie jest Idealab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Bułgarska 15 / LU3, 30-409, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej “Regulamin”), dostępnym na stronie www.wonderwall-studio.pl/konkurs (dalej „Strona Konkursowa”), a także przepisami prawa polskiego, w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową ani loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w Regulaminie postanowienia.

§ 2

Uczestnicy Konkursu

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które w dniach od 25 listopada 2021 r. do 23 stycznia 2022 roku, spełniają łącznie następujące warunki:

a) legitymują się uprawnieniami architekta lub architekta wnętrz, projektanta lub dekoratora wnętrz lub studiują na wyższej uczelni na kierunku związanym z architekturą lub architekturą wnętrz,

b) zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

c) posiadają pełną zdolności do czynności prawnych.

Osoby spełniające powyższe warunki, które zgłoszą swoje uczestnictwo w Konkursie, zwane będą dalej „Uczestnikiem”.

2.Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy lub przedstawiciele Organizatora oraz Fundatora nagród ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny na potrzeby przeprowadzenia Konkursu uznaje się wstępnych i zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje na każdym etapie Konkursu wyłącznie Organizatorowi.

3. Regulamin dopuszcza sytuację, iż Zgłoszenie konkursowe może pochodzić od kilku osób spełniających warunki wskazane w § 2 Konkursu działających łącznie, jako Uczestnik.

§ 3

Czas trwania Konkursu

1. Konkurs zostanie ogłoszony w dniu 25 listopada 2021 roku podczas wydarzenia, które odbędzie się w Galerii Tetmajera pod adresem: ul. Tetmajera 83 w Krakowie. Dodatkowo informacje ogłoszone będą na stronie internetowej pod adresem: www.wonderwall-studio.pl/konkurs oraz na profilu Organizatora w serwisie Facebook pod adresem: www.facebook.com/WonderWallStudio

2. Konkurs trwa od dnia 25 listopada 2021 roku od chwili jego ogłoszenia do dnia 23 stycznia 2022 roku do godziny 23:59 do chwili zakończenia przyjmowania zgłoszeń (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

§ 4

Zadanie konkursowe

1. Zadaniem konkursowym (dalej „Zadanie Konkursowe”) jest stworzenie (zaprojektowanie) wizualizacji 3D aranżacji dowolnego wnętrza z uwzględnieniem płytki gresowej wyłącznie z kolekcji Wonderwall Ceramic (dalej „Wizualizacja 3D” lub „Zgłoszenie Konkursowe”) i przesłanie jej za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany w § 5 ust. 1 poniżej.

2. Wymagania techniczne wobec Wizualizacji 3D:

• plik o formacie .jpg lub .png;

• wysoka rozdzielczość pliku: 300 dpi;

• maksymalna wielkość pliku: 10M

• format: kwadrat

§ 5

Zasady Konkursu

1. Zgłoszenie Konkursowe zawierające Wizualizację 3D Uczestnik powinien przesłać mailowo na adres [email protected] lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.wonderwall-studio.pl/konkurs w Czasie Trwania Konkursu.

2. W przesłanym Zgłoszeniu Konkursowym Uczestnik podaje również swoje dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu – na potrzeby kontaktu z Uczestnikiem na cele realizacji Konkursu. Każdy Uczestnik poprzez wysłanie Zgłoszenia Konkursowego udzielenia Organizatorowi i Fundatorowi licencji, o której mowa w § 8 ust. 3 Regulaminu.

3. Wizualizacja 3D powinna być wynikiem osobistej i indywidualnej twórczości Uczestnika (z uwzględnieniem udostępnianych przez Organizatora oraz Fundatora na Stronie Konkursowej tekstur produktów marki Wonderwall Ceramic, dalej „Materiały Organizatora”).

4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Wizualizacji (z zastrzeżeniem praw Organizatora i Fundatora do Materiałów Organizatora).

5. W Konkursie będą brane pod uwagę wyłącznie te zgłoszenia, które zostały zgłoszone poprzez formularz zgłoszeniowy w Czasie Trwania Konkursu. Za chwilę dokonania zgłoszenia konkursowego uważa się chwilę skutecznego przesłania Wizualizacji poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie www.wonderwall-studio.pl/konkurs lub przesłania wizualizacji na adres [email protected].

6. Uczestnik może zgłosić do Konkursu kilka Wizualizacji.

7. W celu weryfikacji spełniania przez Uczestnika kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, Organizator może żądać od Uczestnika przedstawienia stosownych dokumentów lub złożenia odpowiednich oświadczeń.

8. Organizator ani Fundator nie odpowiadają za nieprawidłowe przesłanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego na adres Organizatora, a także za inne problemy techniczne Uczestników w przesłaniu Zgłoszenia Konkursowego.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. Brak wymagań technicznych Uczestnika do udziału i wysłania Zgłoszenia Konkursowego,
  2. Odrzucenia wysłanych przez Uczestników wiadomości e-mail przez serwery pocztowe;
  3. Oznaczenie e-maili Uczestnika jako spam.

§ 6

Nagrody

1. Nagrodami (dalej „Nagrody”) do wygrania w Konkursie są:

1 x Nagroda Główna:

nagroda pieniężna w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

1 x Nagroda za zajęcie II miejsca:

nagroda pieniężna w wysokości 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)

1 x Nagroda za zajęcie III miejsca:

nagroda pieniężna w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

2. Zapłata nagród pieniężnych przez Fundatora nastąpi w formie przelewu bankowego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na podane przez laureata/laureatów konto bankowe. W sytuacji określonej w § 2 ust. 3 Regulaminu Nagroda dzielona jest po równo na osoby dokonujące Zgłoszenia Konkursowego.

3. Nagroda przyznana w Konkursie nie podlega zamianie na inną nagrodę. 

4. Od nagród pieniężnych Fundator potrąci i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego – jako płatnik – 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w konkursie Nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 1 i 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

5. Zwycięzcom Nagrody przysługuje prawo do odmowy przyjęcia nagrody. Nieprzyjęta nagroda przechodzi na kolejną osobę w rankingu, zaś zwycięzcom rezygnującym nie przysługuje z tego tytułu zadośćuczynienie finansowe.

6. Warunkiem wypłacenia/przekazania Nagrody jest przeniesienie przez laureata na piśmie na Fundatora i Organizatora autorskich praw majątkowych do nagrodzonej Wizualizacji 3D na polach eksploatacji wskazanych w § 8 ust. 3 poniżej.

§ 7

Wyłonienie Zwycięzców oraz wydanie Nagród

1. Komisja Konkursowa (jury złożone z przedstawicieli Organizatora i Fundatora) wybierze trzy najwyżej ocenione Wizualizacje 3D, a następnie przyzna trzy Nagrody: Nagrodę Główną za najwyżej ocenione Zgłoszenie Konkursowe, i Nagrodę za II miejsce oraz za III miejsce. Kryterium wyboru i oceny przesłanych Zgłoszeń Konkursowych będzie autorskie i twórcze zastosowanie płytek XXL z kolekcji Wonderwall Ceramic w Wizualizacji 3D. 

2. Kryterium wyboru laureatów są: oryginalność i kreatywność Wizualizacji 3D, potencjał reklamowy dla Organizatora i Fundatora, kreatywne wykorzystanie Materiałów Organizatora takich jak tekstury gresowcyh płytek XXL płytek z kolekcji WonderWall Ceramic.

3. Komisja Konkursowa obradować będzie w dniach od 24 do 28 stycznia 2022 r., a wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 30 stycznia 2022 roku.

4. Warunkiem rozpoczęcia konkursu jest wpłynięcie co najmniej 4 (czterech) prac od czterech osobnych osób.

5. Lista zwycięzców Nagród (w postaci publikacji zwycięskich Wizualizacji 3D wraz z podaniem imienia i nazwiska laureata oraz – za odrębną zgodą – jego wizerunku) zostanie opublikowana na Stronie Konkursowej oraz na profilu Fundatora w serwisie Facebook oraz Instagram (facebook.com/WonderWallStudio; instagram.com/wonderwall_mural)

Na liście zwycięzców zostanie wskazane imię i nazwisko laureata oraz zostaną przedstawione nagrodzone Wizualizacje 3D.

6. Zwycięzcy zostaną także powiadomieni o przyznaniu im Nagród w drodze wiadomości e-mail.

7. Laureat Nagrody Głównej, II Nagrody i III Nagrody w celu jej realizacji, a także na cele odprowadzenia podatku od nagród, powinien przesłać na adres e-mail: [email protected] następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, dane banku oraz numer konta bankowego oraz ewentualnie inne dane, o które poprosi Fundator i Organizator celem odprowadzenia podatku od Nagród.

8. Fundator skontaktuje się ze zwycięzcami Nagród – poprzez wiadomość e-mail w terminie 2 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu, celem ustalenia szczegółów przekazania Nagrody oraz pozyskania danych wymienionych w § 7 ust. 7 Regulaminu.

9. Brak odpowiedzi zwrotnej od Uczestnika na wiadomość e-mail otrzymaną od Fundatora w przeciągu 7 dni, jak również nie podanie przez Uczestnika danych wymaganych zgodnie z § 7 ust. 7 Regulaminu w w.w. terminie, będzie skutkował utratą uprawnienia do Nagrody.

10. Organizator ma prawo w każdym momencie do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który:

a) postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem, podejmował lub podejmuje próby wpływania w jakikolwiek inny sposób na wynik Konkursu,

b) wykorzystuje do udziału w Konkursie inny niż własny pomysł na Wizualizację 3D albo w inny sposób narusza prawa autorskie lub inne prawa przysługujące osobie trzeciej.

§ 8

Prawa autorskie

1. Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie (majątkowe i osobiste) do Zgłoszenia Konkursowego, w tym w szczególności do nadesłanej Wizualizacji 3D.

2. Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego jest także równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika zapewnienia, iż Wizualizacja 3D nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a także – że nie narusza żadnych praw ani prawnie chronionych dóbr osób trzecich. W przypadku, gdy powyższe zapewnienie Uczestnika okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora i Fundatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw (np. autorskich) lub innych prawnie chronionych dóbr. 

3. Uczestnik z chwilą dokonania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi i Fundatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Wizualizacji 3D jako utworu (w całości lub w jakiejkolwiek części) na czas oznaczony 5 lat, a następnie – po upływie 5 lat – na czas nieoznaczony z zastrzeżeniem, że Uczestnikowi będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia licencji udzielonej na czas nieoznaczony za 2-letnim okresem wypowiedzenia, na wszystkich znanych w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu polach eksploatacji, w szczególności do: 

a) utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania utworu w prasie i w Internecie (w tym w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, Pinterest), 

b) zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, folderów, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, 

c) publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet) bez względu na ilość emisji i wytworzonych egzemplarzy, 

d) wprowadzania do obrotu, użyczenia oryginału albo egzemplarzy, 

e) wykorzystania na cele promocji i reklamy, a także merchandisingu, w szczególności na tego rodzaju cele Organizatora i Fundatora. 

f) wyrażania zgody na dokonywanie opracowywania utworu/utworów objętych Zgłoszeniem Konkursowym oraz na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań, a także na wykorzystywanie utworów lub ich części w innych utworach, dla celów opisanych w pkt. a) – e) powyżej, 

g) realizacji na podstawie Wizualizacji 3D aranżacji pomieszczeń, np. w salonach firmowych showroomach itp., 

h) udzielania sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.

Dodatkowo, zwycięzcy Nagrody w zamian za jej otrzymanie, najpóźniej w dniu otrzymania Nagrody przeniosą na Fundatora i Organizatora w formie pisemnej pełnię majątkowych praw autorskich do stworzonej przez niego Wizualizacji 3D na polach eksploatacji wymienionych powyżej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

4. Uczestnik zachowuje pełnię osobistych praw autorskich do Wizualizacji, a Fundator i Organizator zobowiązuje się, że wykorzystując Wizualizację w jakikolwiek sposób spośród wskazanych w § 8 ust. 3 Regulaminu, będzie oznaczał utwór imieniem i nazwiskiem Uczestnika, tj. jako wizualizacja z portfolio Uczestnika. 

5. Uzyskanie przez Fundatora i Organizatora w w.w. sposób autorskich praw majątkowych praw do utworów objętych Zgłoszeniami Konkursowymi nie rodzi po stronie Fundatora i Organizatora obowiązku ich wykorzystania na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej.

6. Ponadto, Uczestnik wyraża nieodwołalną i bezpłatną, a także nieograniczoną terytorialnie zgodę na wykonanie przez Organizatora i Fundatora katalogu inspiracji w formie papierowej oraz elektronicznej, w których wykorzystane zostaną przesłane przez Uczestników Wizualizacje 3D wraz z danymi autora prac (dane Uczestnika) oraz publikację katalogu na stronie internetowej www.wonderwall-studio.pl oraz www.wonderwall-ceramic.pl oraz w innych materiałach promocyjnych Organizatora i Fundatora m.in. newsletter.

§ 9

Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, jest Organizator.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu jest prawnie uzasadniony interes Organizatora i Fundatora wynikający z realizacji postanowień Regulaminu oraz dobrowolne przystąpienie Uczestnika do Konkursu. Podstawą przetwarzania danych jest również prawnie uzasadniony interes Organizatora i Fundatora polegający na rozpatrywaniu reklamacji, a w zakresie koniecznym do spełnienia obowiązków podatkowych – odpowiednie przepisy prawa.

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik Konkursu nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie ani otrzymać nagrody.

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora i Fundatora przez czas trwania Konkursu, jego rozstrzygania, przyznawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji, a następnie w celach archiwalnych i księgowych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez Organizatora i Fundatora przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych.

8. Dane osobowe uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

9. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być przekazywane zewnętrznym dostawcom usług (np. podmioty świadczące usługi IT), podmiotom, przy pomocy których przeprowadzany jest konkurs (Realizator i inne agencje marketingowe), księgowym, firmie kurierskiej oraz na podstawie przepisów prawa organom administracji oraz sądom.

10. W celu zadawania pytań lub realizacji przysługujących prawa dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:[email protected].

§ 10

Reklamacje

1. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamację w przedmiocie przeprowadzania Konkursu.

2. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres korespondencyjny (Idealab sp. z o.o., ul. Bułgarska 15 LU3, 30-409 Kraków) z podaniem adresu zwrotnego, na który ma być przesłana odpowiedź.

3. Reklamacje można składać przez cały Czas Trwania Konkursu oraz przez okres do 30 dni po ogłoszeniu jego wyników.

4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres Uczestnika do korespondencji, powód i opis reklamacji (uzasadnienie), treść żądaniaoraz podpis.

5. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika  na wskazany przez niego adres.

§ 11

Postanowienia dodatkowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu. O zmianach Regulaminu Organizator poinformuje na stronie internetowej www.wonderwall-studio.pl/konkurs

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Tytuły poszczególnych części Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny.4. Organizator uprawniony jest do skrócenia czasu trwania Konkursu o czym poinformuje za pośrednictwem strony internetowej www.wonderwall-studio.pl/konkurs

  • Prawem właściwym dla nin. Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory poddane będą rozstrzygnięciu właściwego dla Organizatora sądu powszechnego.
  • Postanowienia Regulaminu są zgodne z przepisami o prawach konsumentów. Jeżeli jakikolwiek przepis nin. Regulaminu jest sprzeczny z prawem o ochronie konsumentów przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.wonderwall-studio.pl/konkurs  jak i w siedzibie Organizatora.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu tj. w dniu 25 listopada 2021 roku.

x
0%