Polityka prywatności i pliki cookie. Aby zapewnić poprawne działanie naszego serwisu, zapisujemy pliki cookie na komputerach naszych użytkowników. Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na ich używanie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies, proszę zobaczyć naszą politykę prywatności.

Regulamin

REGULAMIN
Sklepu internetowego Wonder-wall-studio.com § 1 Postanowienia ogólne
Właścicielem serwisu internetowego Wonder-wall-studio.com  zwanego dalej "Sklepem" jest Zoia Yemelianova  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Idealab sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bugarska 15 LU3, NIP 6772387835, REGON 361183877, zwany dalej "Sprzedawcą".
"Klientem/Nabywcą/Kontrahentem/Zamawiającym” sklepu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które wypełniły formularz zamówienia.
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu, zasady składania i przyjmowania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów za pośrednictwem Sklepu, a także zasady świadczenia usług oferowanych przez Sklep.
Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Wonder-wallstudio.com
Każdy Klient korzystający ze Sklepu ma obowiązek powstrzymania się od jakiej kolwiek działalności sprzecznej z prawem, dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz ingerowania w zawartość i elementy techniczne Sklepu, jak również obowiązek podania w formularzu zamówienia pełnych i zgodnych z prawdą danych.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez Klientów w ramach realizacji zamówień oraz za szkody wynikłe z podania przez Klienta fałszywych danych w formularzu zamówienia. Za wszelkie wynikłe z tego faktu szkody odpowiedzialność ponosi Klient.
Prezentowane w Sklepie ogłoszenia, cenniki, reklamy oraz inne informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Są one zaproszeniem do zawarcia umowy przed przedstawienie oferty kupna.
Przed złożeniem zamówienia w Sklepie należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Składając zamówienie Klient potwierdza, że zapoznał się z jego treścią oraz zaakceptował jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Warunkiem dokonania zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacja jego warunków i kosztów dostawy. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia złożenie zamówienia.
Postanowienia niniejszego Regulaminu zastępują wszelkie ustnie lub pisemnie uprzednio ustalane warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Sprzedawcy, chyba że zawarto z Klientem odmienną umowę, której przedmiotem są usługi oferowane przez Sklep.
Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w celu realizacji zamówienia oraz ewidencji. § 2 Składanie i realizacja zamówień.
Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Wonderwall-studio.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienie uznawane jest za ważne, tylko gdy Klient prawidłowo wypełnił formularz zamówienia. Za rozpoczęcie realizacji zamówienia przyjmuje się kolejny dzień po złożeniu zamówienia za wyjątkiem dni wolnych od pracy (sobota, niedziela) i świąt.
Umowy zawierane są w języku polskim. Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta po przystąpieniu Sprzedawcy do jego realizacji, które następuje po zaksięgowaniu wpłaty pełnej kwoty zamówienia na koncie bankowym Sprzedawcy.
Potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi informację o wpłynięciu oferty do Sprzedawcy i nie może być uznawane za zawarcie umowy. Klient może kontrolować zmiany statusu zamówienia telefonicznie lub drogą meilową.
Poprzez akceptację Regulaminu Sklepu Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzucają sprzęty używane do realizacji zamówień przez Sprzedawcę oraz zgadza się z konsekwencjami tego, jak np. różnice kolorystyczne pomiędzy wydrukiem, a obrazem obserwowanym na monitorze Klienta czy wydrukowanie jednej z prac na kilku urządzeniach.
Klient powinien zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi w Sklepie opcjami dotyczącymi jego zamówienia, z uwzględnieniem ceny końcowej.
Sklep przyjmując zamówienie od Klienta uwzględnia tylko i wyłącznie aktualne ceny i warunki. Wystawiając fakturę sklep związany jest ceną zamówienia obowiązującą w chwili jego złożenia. Średnci zas realizacji złożonego zamówienia w Sklepie wynosi 7-10 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku niestandardowych zamówień lub z innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy czas ten może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§ 3 Ceny , warunki płatności i dostawy
Wszystkie ceny podawane na stronie Sklepu podawane są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT, koszt obsługi zamówienia oraz wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich wykorzystanych podczas realizacji zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
Koszt wysyłki podawany jest osobno. Przy realizacji zamówień atypowych, koszty wysyłki ustalane są pisemnie przez Sklep z Klientem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub faksem pod numerem podanym na stronie internetowej.
Po wykonaniu każdego zlecenia Sprzedawca wystawia Klientowi fakturę lub paragon fiskalny.
Płatności za towary mogą być dokonywane tylko w formie przedpłaty elektronicznej na rachunek bankowy Sprzedawcy: 15 1090 2590 0000 0001 3099 8615 w banku Bank Zachodni WBK lub za pośrednictwem płatności elektronicznych PayU.
Dostawa zrealizowanego zamówienia odbywa się na adres wskazany w zamówieniu przez Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich. Możliwy jest również odbiór osobisty po wcześniejszym umówieniu się Klienta ze Sprzedawcą.
Osobisty odbiór zrealizowanego zamówienia jest możliwy w siedzibie Sprzedawcy 30-409 Kraków, ul. Bułgarska 15 LU3. Klient ma obowiązek poinformowania Sprzedawcy o planowanym odbiorze osobistym w momencie składania zamówienia. Wybierając opcję odbioru osobistego Klient nie ponosi kosztów przesyłki.
Termin realizacji dostawy określany jest indywidualnie dla poszczególnych zamówień. W przypadku złożenia przez tego samego Klienta kilku zamówień, dostawa zostanie zrealizowana w terminie przewidzianym dla zlecenia o najdłuższym terminie realizacji. Na życzenie Klienta poszczególne zamówienia będą doręczane osobno.
Dostawa realizowana jest zgodnie z cenami podanymi przy zamówieniu. Powyższe nie dotyczy kosztów dostawy wycenianej indywidualnie. Warunki dostawy zagranicznej Klient ma obowiązek każdorazowo uzgadniać ze Sprzedawcą przed złożeniem zamówienia.
Termin do wykonania zamówienia liczony jest od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia do dnia nadania gotowego wyrobu do wysyłki na Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej.
Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. Wydłużenie terminu dostawy spowodowane opóźnieniem wskazanym powyżej nie zwalnia Klienta od obowiązku odebrania przesyłki.
W razie niemożności dostarczenia zamówienia Klientowi przez Sprzedawcę, Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie o tym Klienta wraz z podaniem przyczyny. W takim przypadku Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Klientowi kwotę uiszczoną za złożone zamówienie w ciągu 14 dni roboczych od wskazania przez Klienta numeru rachunku bankowego.
Jeżeli dostarczone zamówienie nie odpowiada ustaleniom zawartej umowy, za co winę ponosi Sprzedawca, Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę oraz wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin nie krótszy niż 10 dni na realizację zamówienia.
Sprzedawca pakuje zamówienia w sposób uniemożliwiający zniszczenie znajdujących się wewnątrz rzeczy. Jeżeli opakowanie, w którym dostarczono do Klienta zamówienie posiada widoczne uszkodzenia, brakuje oznaczeń firmowych, Klient ma obowiązek zgłosić ten fakt przewoźnikowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności, a w przypadku braku możliwości spisania takiego protokołu Klient może odmówić przyjęcia przesyłki, o czym ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę. W razie nie przestrzegania powyższej procedury, Klient traci możliwość powoływania się na ewentualne uszkodzenia powstałe w transporcie i uzewnętrznione w sposób opisany powyżej w przyszłości.
§ 4 Odstąpienie od umowy
Klient składając zamówienie określa jego parametry, a realizacja każdego zamówienia wykonywana jest w całości według zlecenia Klienta. W związku z powyższym Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy, chyba, że niniejszy Regulamin wyraźnie to dopuszcza.
Zamówienie realizowane na zlecenie Klienta jest realizowane na podstawie zindywidualizowanego i szczegółowego zamówienia, którego elementy w całości określone są preferencjami Klienta, dlatego też w świetle art. 10 ust. 3 pkt. 4 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 02. 03 .2000 roku prawo odstąpienia od umowy poprzez zwrot towaru w terminie 10 dni bez podania przyczyny, nie przysługuje.
W razie częściowego odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do zapłaty za zrealizowane przez Sklep usługi zgodnie ze stanem faktycznym istniejącym w dniu odstąpienia od umowy.
Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, które są od niego niezależne i których nie mógł przewidzieć, a także w przypadku gdy Klient naruszył niniejszy Regulamin lub ustalone warunki zamówienia. Odstąpienie Sprzedawcy od umowy wskazane powyżej może nastąpić w każdym terminie i nie nakłada na Sprzedawcę obowiązku wypłaty Klientowi odszkodowania. § 5 Proces reklamacyjny
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, plakatów, tapet i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.
Termin obowiązywania rękojmi wynosi jeden rok, a jego bieg rozpoczyna się w dniu otrzymania towaru przez Klienta. Nabywca zobowiązuje się w przeciągu 14 dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem, faksem lub pocztą – listem poleconym reklamację dotyczące błędnych dostaw i widocznych wad towaru.
Jeżeli Zamawiający dokonuje  zamówienie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest on zobowiązany sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku ujawnienia wad,
Nabywca powinien je niezwłocznie wskazać i doręczyć Sprzedawcy w formie pisemnej. Jeżeli Nabywca nie wskazał widocznych wad, towar uważa się za dostarczony bez wad i zgodnie z zamówieniem chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, nie później niż w terminie 14dni od jej wykrycia w przeciwnym razie towar uważany jest za zgodny z zamówieniem i przyjęty bez zastrzeżeń przez Zamawiającego . Zamówiony produkt przeznaczony jest do montażu, dlatego przed jego wykonaniem koniecznym jest dokładne sprawdzenie zgodności wszystkich jego parametrów z zamówieniem (wymiary, ilość rolek, dopasowanie rolek, jakość grafiki itp.). Wszelkie niezgodności/wady należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż zostanie rozpoczęty lub wykonany (co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), reklamacja nie przysługuje.
1. Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Sprzedającego wysłać wadliwy wyrób w terminie 3 dni od wezwania , celem przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.
2. Sprzedający ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny w możliwie najkrótszym terminie , nie dłuższym niż 14 dni roboczych .Po zakończeniu postepowania reklamacyjnego i o jego wynikach Sprzedający ma obowiązek zawiadomić Nabywcę. Jeżeli Sprzedający nie wywiąże się z terminu określonego w pkt.7.1 Nabywca jest uprawniony do rozwiązania umowy i żądania zwrotu zapłaconej ceny.
Jeżeli z powodu niewłaściwego montażu lub niezgodnych z umową działań Nabywcy powstanie u Niego szkoda, Sprzedający nie ponosi za nią odpowiedzialności.
§ 6 Ochrona danych osobowych
Dane osobowe Nabywcy, które zostaną przekazane Sprzedawcy na potrzeby transakcji są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich i  będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji zawartej przez strony umowy.
Wykorzystywanie wymienionych w pkt. 7.1. danych Nabywcy w celach marketingowych, reklamowych i innych wymaga zgody Nabywcy. 3. Przekazane do przez Nabywcę dane osobowe, o których mowa w punkcie poprzednim, to dane pozwalające na identyfikację Nabywcy oraz konieczne do wystawienia faktury. § 7 Prawa autorskie
Wszystkie zamówione i sprzedawane towary chronione są  prawami autorskimi. Nabywca lub osoby trzecie nie jest upoważniony do rozpowszechniania lub powielania produktów, a także do ich reprodukcji, produkcji, czy ich dalszej odsprzedaży.
W przypadku, gdy Nabywca przekazuje do realizacji produktu własne materiały (np. projekty graficzne, zdjęcia itp.) przekazanie tychże materiałów jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż posiada prawa autorskie do przedmiotowego materiału. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania od Nabywcy pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego przekazanych mu materiałów przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. W razie gdy Nabywca odmówi (nie przedstawi) pisemnego potwierdzenia lub Sprzedający uzna je za niewiarygodne i pozwalające na przypuszczenie, że może dojść do naruszenia praw autorskich przy wykonywaniu zamówienia – Sprzedający ma możliwość odmowy zrealizowania zamówienia .
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.). § 8 Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy Kodeksu Cywilnego.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów zawartych przez serwis ekotapeta24.pl kupna sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w
 dowolnym czasie. Zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie naszej stronie internetowej Wonderwall-studio.pl 2. W razie wątpliwości, w sytuacji zmiany regulaminu w czasie zawierania transakcji wiążąca dla stron jest treść regulaminu jaka obowiązywała w momencie składania zamówienia.
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 19.09.2016 r.

SEO TEXT