Polityka prywatności i pliki cookie. Aby zapewnić poprawne działanie naszego serwisu, zapisujemy pliki cookie na komputerach naszych użytkowników. Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na ich używanie.

Zwroty i reklamacje

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, plakatów, tapet i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.

Termin obowiązywania rękojmi wynosi jeden rok, a jego bieg rozpoczyna się w dniu otrzymania towaru przez Klienta.

Nabywca zobowiązuje się w przeciągu 3 dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem, faksem lub pocztą – listem poleconym reklamację dotyczące błędnych dostaw i widocznych wad towaru.

Jeżeli Zamawiający dokonuje  zamówienie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest on zobowiązany sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku ujawnienia wad, Nabywca powinien je niezwłocznie wskazać i doręczyć Sprzedawcy w formie pisemnej. Jeżeli Nabywca nie wskazał widocznych wad, towar uważa się za dostarczony bez wad i zgodnie z zamówieniem chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, nie później niż w terminie 3 dni od jej wykrycia w przeciwnym razie towar uważany jest za zgodny z zamówieniem i przyjęty bez zastrzeżeń przez Zamawiającego .

Jeżeli zamówiony produkt przeznaczony jest do montażu, przed jego wykonaniem koniecznym jest dokładne sprawdzenie zgodności wszystkich jego parametrów z zamówieniem (wymiary, ilość rolek, dopasowanie rolek, jakość grafiki itp.). Wszelkie niezgodności/wady należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż  zostanie rozpoczęty lub wykonany (co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), reklamacja nie przysługuje.

1. Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Sprzedającego wysłać wadliwy wyrób w terminie 3 dni od wezwania , celem przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.

2. Sprzedający ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny w możliwie najkrótszym terminie , nie dłuższym niż 14 dni roboczych .Po zakończeniu postepowania reklamacyjnego i o jego wynikach Sprzedający ma obowiązek zawiadomić Nabywcę. Jeżeli Sprzedający nie wywiąże się z terminu określonego w pkt.7.1 Nabywca jest uprawniony do rozwiązania umowy i żądania zwrotu zapłaconej ceny.

Jeżeli z powodu niewłaściwego montażu lub niezgodnych z umową działań Nabywcy powstanie u Niego szkoda, Sprzedający nie ponosi za nią odpowiedzialności.