Cookie Policy. We use cookies to give you the best possible experience on our site. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.

Online store of Designer Wallpaper tel.: +48 577-555-864 e-mail: info@wonder-wall-studio.com

Returns & exchanges

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, plakatów, tapet i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.

Termin obowiązywania rękojmi wynosi jeden rok, a jego bieg rozpoczyna się w dniu otrzymania towaru przez Klienta.

Nabywca zobowiązuje się w przeciągu 3 dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem, faksem lub pocztą – listem poleconym reklamację dotyczące błędnych dostaw i widocznych wad towaru.

Jeżeli Zamawiający dokonuje  zamówienie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest on zobowiązany sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku ujawnienia wad, Nabywca powinien je niezwłocznie wskazać i doręczyć Sprzedawcy w formie pisemnej. Jeżeli Nabywca nie wskazał widocznych wad, towar uważa się za dostarczony bez wad i zgodnie z zamówieniem chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, nie później niż w terminie 3 dni od jej wykrycia w przeciwnym razie towar uważany jest za zgodny z zamówieniem i przyjęty bez zastrzeżeń przez Zamawiającego .

Jeżeli zamówiony produkt przeznaczony jest do montażu, przed jego wykonaniem koniecznym jest dokładne sprawdzenie zgodności wszystkich jego parametrów z zamówieniem (wymiary, ilość rolek, dopasowanie rolek, jakość grafiki itp.). Wszelkie niezgodności/wady należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż  zostanie rozpoczęty lub wykonany (co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), reklamacja nie przysługuje.

1. Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Sprzedającego wysłać wadliwy wyrób w terminie 3 dni od wezwania , celem przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.

2. Sprzedający ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny w możliwie najkrótszym terminie , nie dłuższym niż 14 dni roboczych .Po zakończeniu postepowania reklamacyjnego i o jego wynikach Sprzedający ma obowiązek zawiadomić Nabywcę. Jeżeli Sprzedający nie wywiąże się z terminu określonego w pkt.7.1 Nabywca jest uprawniony do rozwiązania umowy i żądania zwrotu zapłaconej ceny.

Jeżeli z powodu niewłaściwego montażu lub niezgodnych z umową działań Nabywcy powstanie u Niego szkoda, Sprzedający nie ponosi za nią odpowiedzialności.